جین آستین نویسنده اثر پیش رو زمانی که تنها بیست سال داشت رمان عقل و احساس و یا حس و حساسیت با هدف نشان دادن عقاید ، برخورد ، احساسات دو خواهر نوشت 

الینور و ماریان دشوود به تازگی به مکان جدیدی برای زندگی رفته اند و ماجراهای عاطفی خاص خود را آغاز میکنند !