اگر احساسات انسان تا حد زیادی نتیجه افکارش است ، پس میتوانیم احساساتمان را نیز کنترل کنیم ، چگونه ؟!

با کنترل افکارمان با تغییر دادن جملاتی که درونی کرده ایم 

یا نحوه صحبت کردنمان با خودمان که تا حد زیادی احساس مان را در وهله ی اول شکل میدهد .