در آن هفته فقط یک آرزو داشتم : آرامش ! 

متاسفانه این آرزو برای کسانی که در خانه شان سگ دارند آرزویی دست نیافتنی است 

فقط وقت هایی که کی رفت خیابان گردی ، چند دقیقه ای آرامش داشتم