ژپتو : فکر کردم یه عروسک چوبی خوشگل بسازم ، یکی که بتونه برقصه ، شمشیربازی بکنه و مثل یه بندباز بالا و پایین بپره 

اون وقت من هم با این عروسک دور دنیا می گردم و یه لقمه نون و یه لیوان نوشیدنی گیر می آرم ، نظرت چیه ؟؟