• ارائه دهنده 3200 عبارت درست و نادرست از متن و شکل های کتاب درسی و بیش از 600 قید از همه جای کتاب درسی 
  • جامع دهم ، یازدهم و دوازدهم 
  • همراه با پاسخ های تشریحی و ارائه دلیل نادرستی هر عبارت 
  • شامل 24 فصل متناسب با گفتارهای کتاب درسی و طبقه بندی شده برای هر پایه