این کتاب اثری است فوق العاده که خواننده را به خنده و گریه می اندازد 

باید به این ماجراجویی تن دهید ، فوق العاده است !