پایان شیرینی از یک داستان عاشقانه ..

کتابی با متنی دلنشین که هرگز از خواندن آن پشیمان نمیشوید !