توضیحات

تست های گزیده اساتید ریاضی تجربی آریان حیدری و حسین کاویانی تگزاس جلد اول راه اندیشه

کتاب تست های گزیده ریاضی تجربی انتشارات راه اندیشه تالیف مهندس آریان حیدری و حسین کاویانی  شامل مجموعه تست های گزیده شده ریاضی تجربی جهت آمادگی در کنکور سراسری  میباشد که پاسخ تشریحی و ویژه داوطلبان رشته تجربی میباشد